Terug | Bestuur Dorpsbelang |  
     
  Uitnodiging jaarvergadering

24-03-2018
UITNODIGING voor leden en belangstellenden voor de jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen van Rinsumageast/Sibrandahûs.

Datum : Maandag 19 maart 2017
Plaats : MFC De Beijer
Aanvang : 20.00 uur


AGENDA:
1. Opening door de voorzitter/mededelingen
2. Notulen van de jaarvergadering 2017 (pdf) *
3. Jaarverslag 2017 (pdf) *
4. Financieel verslag 2017
5. Verslag kascommissie, benoeming nieuw lid
6. Bestuurswisselingen:
Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar als algemeen lid: Sytse Yntema
In 2017 heeft bestuur Aafke Oosterkamp benoemd als opvolgster voor Renze Dijkstra voor de functie penningmeester.
Voorts zijn wij nog steeds op zoek (al meer dan 2 jaar) naar een nieuwe voorzitter. De secretaresse heeft aangegeven in 2019 te stoppen.
7. Strekken Buslijn 51
8. Wetterwalden Bûtenfjild: presentatie Oege Hiddema en plaatselijke werkgroep
9. Geastmer Boskcommissie en Boswachter Gjerryt Hoeksta vertellen over het Geastmer Bosk
10. Pauze
11. Vragen naar aanleiding van punt 8 en 9
12. Rondvraag
13. Sluiting

U bent van harte uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen en mee te denken over het wonen in Rinsumageast en Sibrandahûs voor nu en in de toekomst. Graag tot ziens op 19 maart, de koffie/thee staat klaar.

Het bestuur


*Deze stukken staan online op www.rinsumageest.com, bovendien is de uitdraai te vinden in de map van Dorpsbelang op de informatiestandaard in de hal van MFC "De Beijer".


Uitnodiging Jaarvergadering 19 maart 2018 (pdf)
 
     
   
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07  I www.itkin.nl E info@itkin.nl